SNRU บริการวิชาการ

โครงการส่งเสริมนักพัฒนาซอฟแวร์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ในจังหวัดสกลนคร เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Leave a Reply