ความเป็นผู้นำและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆ

เป็นผู้ริเริ่มการผสมเทียมสุกรในอำเภออากาศอำนวย เป็นผู้เ […]

ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

การดำเนินกิจกรรมมีความต่อเนื่อง กิจกรรมมีหลากหลายหมุนเว […]

การจัดการผลผลิต การจำหน่าย การตลาด

การดูแลจัดการผลิตทุกขั้นตอนจะลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การเ […]

สภาพทั่วไปของฟาร์ม

แรงงานในฟาร์มมี 3 คน สามี – ภรรยาและลูกสาว และมีการจ้าง […]

ความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการดำเนินงาน

1 . การนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และไม่มีการท […]

ประวัติความเป็นมาของการทำแปลงจัดไร่นาสวนผสม

ปี พ.ศ. 2535 ได้ซื้อที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ 43 ไร่ ที่ดิน […]