ประวัติความเป็นมาของการทำแปลงจัดไร่นาสวนผสม

ปี พ.ศ. 2535 ได้ซื้อที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ 43 ไร่ ที่ดินเป็นแปลงนาร้าง เป็นที่ลุ่มน้ำขังแฉะในฤดูฝน ที่ดินมีสภาพเป็นดินทรายละเอียดชุดดินร้อยเอ็ดรีรี และได้ปรับปรุงบุกเบิกพื้นที่ตามขั้นตอน ดังนี้

 

 1. ปี พ. ศ. 2536 บุกเบิกปรับพื้นที่และตัดถนนเข้าสวน ทำรั้วรอบขุดเจาะบ่อบาดาล สร้างถังเก็บน้ำขนาดบรรจุ 4,500 ลิตร สูงจากพื้น 50 เมตร ต่อท่อส่งน้ำทั่วบริเวณสวนและเริ่มปลูกผลไม้ประมาณ 1/3 ของพื้นที่
 2. ปี พ.ศ. 2537 ปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยคอกเป็นหลักร่วมกับแกลบดิน และตัดหญ้าคลุมโคนต้นไม้โดยไม่เคยใช้สารเคมีควบคุมวัชพืชเลย
 3. ปี พ.ศ. 2538 ปลูกพันธุ์ไม้จนครบ 43 ไร่ และในปีนี้เองได้เริ่มทำธุรกิจค้าขายทำให้ดูแลสวนได้ไม่ดีเท่าที่ควร สวนรกร้างไปเป็นเวลา 5 ปี
 4. ปี พ.ศ. 2544 ได้กลับมาฟื้นฟูสวนอีกครั้งหนึ่งโดยได้ปรับเป็นสวนแบบไร่นาสวนผสมโดยยึดหลักตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆรวม 43 ไร่ โดยเริ่มจากที่ไม่มีจะกินค่อยๆยึดหลักพอมีพอกินขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อฟื้นฟูสวนขึ้นมาใหม่
 5. ปี พ.ศ. 2547 ได้เริ่มมีผลผลิตผลไม้ออกสู่ตลาด ได้แก่ ส้มโอ ลิ้นจี่ กระท้อน มะม่วง และเริ่มเลี้ยงสุกร รีดน้ำเชื้อสุกรและผสมเทียมสุกร
 6. ปี พ.ศ. 2548 เริ่มปลูกส้มเขียวหวาน สละหวาน มะนาวโห่ และเริ่มลี้ยงปลาและทำนาข้าวร่วมด้วยพื้นที่ทำนา 4 ไร่
 7. ปี พ.ศ. 2549 เริ่มทดลองปลูกพริกไทยโคนต้นมะม่วง ปลูกกุหลาบตัดดอก
 8. ปี พ.ศ. 2553 เริ่มทดลองปลูกมะละกอใส่ท่อปูนซีเมนต์และเพาะพันธุ์มะละกอพันธุ์กลางดงเพื่อจำหน่ายให้เกษตรเครือข่าย เริ่มเลี้ยงเป็ดไข่
 • ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายฟาร์มต้นแบบของศูนย์การศึกษาเพื่อการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 1. ปี พ.ศ. 2554 เริ่มทดลองปลูกส้มจีน จำนวน 80 ต้น และได้ใช้ชื่อเป็นงานเกษตรแบบผสมผสานตามศูนย์ฯภูพาน
 2. ปี พ.ศ. 2555 ได้ตั้งศูนย์การเรียนรู้โดยใช้ชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้งานเกษตรแบบผสมผสานหมู เห็ด เป็ด ไก่ ปู ปลา นา สวน
 3. ปี พ.ศ. 2556 เริ่มปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์สุราษฎร์ 2  แซมแปลงมะม่วง จำนวน 250 ต้น
 4. ปี พ.ศ. 2557 ได้ปรับปรุงสวนและฟาร์มให้เหมาะต่อการเข้ามาศึกษาเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้และจัดสร้างอาคารอบรมหนึ่งหลัง ติดต่อประสานกับศูนย์การเรียนรู้พิมายเพื่อนำพันธุ์พืชใหม่ๆเข้ามาปลูกเช่น มะนาวเนื้อหวาน เซียนท้อหรือละมุดอินเดีย ชะอมไร้หนาม ส้มโอขาวน้ำผึ้ง ส้มโอขาวน้ำผึ้งไร้เมล็ด ต้นทุเรียนน้ำหรือทุเรียนเทศ และได้ทดลองทำแปลงเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล โดยกันที่ทำเป็นเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเต็มรูปแบบไว้ให้เกษตรกรได้ศึกษาและเรียนรู้งานของเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา ใช้พื้นที่ประมาณ 3 ไร่
 5. ปี พ.ศ. 2558 ได้เริ่มรับงานศึกษาดูงานของเกษตรกรได้จัดทำหลักสูตรโน้มน้าวเข้าสู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐานและหลักสูตรหมู เห็ด เป็ด ไก่ ปู ปลา นา สวน
 • ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์การเรียนรู้หลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
 • ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนส่งเข้าประกวดแปลงเกษตรแบบไร่นาสวนผสมในระดับเขต
 • ได้รับเลือกจากอำเภออากาศอำนวยให้เป็นตัวแทนส่งเข้าประกวดโครงการศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัด

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Leave a Reply