ความเป็นผู้นำและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆ

 1. เป็นผู้ริเริ่มการผสมเทียมสุกรในอำเภออากาศอำนวย
 2. เป็นผู้เริ่มการปลูกส้มโอและลิ้นจี่ของอำเภออากาศอำนวย
 3. รับคัดเลือกให้เป็นฟาร์มสาธิตสุกรจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภออากาศอำนวย
 4. ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพนแพง
 5. เป็นวิทยากรประจำศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพนแพง
 6. เป็นวิทยากรประจำฟาร์มสาธิตสุกร
 7. เป็นวิทยากรประจำศูนย์การเรียนรู้งานเกษตรแบบผสมผสาน
 8. เป็นสถานที่ฝึกรีดน้ำเชื้อ บรรจุน้ำเชื้อและผสมเทียมสุกร เป็นศูนย์ฝึกและศูนย์สาธิต

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Leave a Reply